Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสัมมนาและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 (กว.)
สถานที่ : โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 26-04-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการสัมมนาและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 26-28 เม.ย.2562 ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบแนวทางในการพัฒนาภาควิชาฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140