Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 25-04-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 25 เมษายน 2562 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 โดย อาจารย์ ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนานิสิต กล่าวรายงาน และ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักการทำงานเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต” จาก KU รุ่นพี่ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนโดย สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน ได้แก่ ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ (KU39) และ คุณสุรพงค์ พงศ์พิสุทธา (KU43) ซึ่งเป็นอุปนายกฝ่ายบริหาร ของสมาคมฯ จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน พิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือ และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=2176052002482242
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140