Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ผู้เข้าอบรมฯ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง "การสร้างพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน"
สถานที่ : ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 24-02-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน นำผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การเลี้ยงโคเนื้อ" รุ่นที่ 11 จำนวน 26 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง "การสร้างพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน" โดยมีวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฟาร์มโคเนื้อ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์)
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140