Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศึกษาดูงาน ฟาร์มวารานัส ภาควิชาสัตวบาล
สถานที่ : ณ ฟาร์มวารานัส ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 16-02-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ได้นำ ครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี จำนวน 34 คน จากโครงการสนับสนุนการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560 เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิชาการ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ ในรูปแบบของทัศนวิชาการหลากหลาย เข้าศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มวารานัส ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140