Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิจัย/บริการวิชาการ  
[ 11-01-2562 ]ฝึกอบรมการจัดทำอาหารโคนมที่สมดุล
[ 10-01-2562 ]กิจกรรม Science Zone - Sufficient economic for sustainable future โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
[ 14-12-2561 ]ร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านทุเรียนสดของไทย ณ สถานฑูตเนเธอแลนด์
[ 11-12-2561 ]ต้อนรับผู้บริหารจาก Hokkaido University
[ 10-12-2561 ]เสวนาแหกคอกควายไทย Thailand 4.0
[ 10-12-2561 ]การแข่งขันกินเนื้อโคขุนลูกผสมวากิว
[ 08-12-2561 ]งานประกวดโคเนื้อ ครั้งที่ 28
[ 08-12-2561 ]งานประมูลสุกรพันธุ์ รุ่นที่ 45
[ 07-12-2561 ]เสวนาวิชาการ เส้นทางสู่ธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรรค์ยุคดิจิทัล
[ 07-12-2561 ]เสวนา “ธุรกิจโคเนื้อในปัจจุบัน... แล้วเราจะเดินอย่างไร”
[ 07-12-2561 ]เสวนาวิชาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้(เกษตรกร)รอดและยั่งยืน
[ 07-12-2561 ]สัมมนาวิชาการโคนม เรื่อง ผู้เลี้ยงโคนมไทยแข่งขัน (ต้นทุน หรือ คุณภาพ) อย่างไร? หลังเปิด FTA ปี 2564
[ 05-12-2561 ]รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐโมซัมบิกและคณะ เยี่ยมชมงานเกษตร 61
[ 05-12-2561 ]งานประกวดแพะเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 10
[ 03-12-2561 ]งานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2561 (ThaiTAM 2018)
 
หน้า 4 / 17 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140