Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > วีดีทัศน์กิจกรรม  
สารจากคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ถึงผู้ปกครอง และนิสิต AGGIE 80
การป้องกันโรคไข้เลือดออก
เทคนิคการเลือกซื้อมังคุด
บันทึกการอบรม "EDU FARM เพื่อการบริหารจัดการรายวิชาออนไลน์"
บันทึกการอบรม "การใช้งาน Google Classroom"
เทคนิคการเลือกซื้อทุเรียน
การทำเกษตรกรรมในวิกฤตแล้ง
แนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัล “คนดีศรีเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2562”
แนะนำคณะเกษตร กำแพงแสน
 
หน้า 1 / 4 [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140