Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิจัย/บริการวิชาการ  
[ 20-03-2563 ]ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพโคเบื้องต้น” รุ่นที่ 4
[ 12-03-2563 ]ค่ายวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ กีฏวิทยาและจุลชีวัน
[ 16-02-2563 ]อบรม "มาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ" รุ่นที่ 5 หลักสูตร ISO 9001
[ 14-02-2563 ]อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผสมเทียมโค” รุ่นที่ 7
[ 09-02-2563 ]อบรมมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ รุ่นที่ 5 หลักสูตร GMP และ HACCP
[ 06-02-2563 ]นายกสภา มก. เข้าเยี่ยมชมกิจการคณะด้านปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์
[ 02-02-2563 ]แสดงผลงานนมแพะและผลิตภัณฑ์นมแพะไร้กลิ่น ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2563
[ 29-01-2563 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานด้านดินและพืช”
[ 19-12-2562 ]เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมเรือนเกษตรอภิรมย์
[ 08-12-2562 ]ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก University of Mandalay ประเทศเมียนม่า
[ 06-12-2562 ]ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าศึกษาดูงาน
[ 27-11-2562 ]ร่วมงานแถลงข่าว งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562
[ 08-11-2562 ]Metageomics approach: Microbial divercity and Functions for enhancing food safety
[ 07-11-2562 ]งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
[ 25-10-2562 ]บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช และสัตว์
 
หน้า 1 / 17  [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140