แบบฟอร์มสมัครสมาชิก
  คำนำหน้า
นาย นาง นางสาว อื่นๆ ระบุ
  ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ นามสกุล
  ที่อยู่ (สำหรับจัดส่ง) บริษัท/หน่วยงาน/องค์กร
 
เลขที่ หมู่ที่
ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร
E-mail
  การรับวารสาร
สมาชิก 1 ปี จำนวน 3 ฉบับ (200 บาท )โดยเริ่มรับตั้งแต่  
 
No. 28 มกราคม - เมษายน 2563
 
 
No. 29 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563
 
 
No.30 กันยายน - ธันวาคม 2563
 
  ยืนยันข้อมูลการสมัครสมาชิก