หลักการและเหตุผล
คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ครอบคลุมในทุก ๆ ศาสตร์ด้านการเกษตร งานบริการวิชาการเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของคณะเกษตร กำแพงแสน การผลิตวารสารทางด้านการเกษตรและปศุสัตว์ จึงเป็นช่องทางเพื่อการส่งเสริมเผยแพร่บทความ เทคโนโลยี วิทยาการใหม่ ๆ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว์ นอกจากนี้ยังเป็นการให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป ศิษย์เก่า ตลอดจนเกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจในสาขาเกษตรและปศุสัตว์ และผู้เกี่ยวข้องในการนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งนี้ยังเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ที่อยู่ในแวดวงการเกษตรและปศุสัตว์ได้นำผลงานวิจัย และประสบการณ์ที่สร้างสรรค์มาเผยแพร่ถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้
 
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ วิทยาการใหม่ๆ ด้านการเกษตรที่น่ารู้และเป็นประโยชน์สู่สังคม
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าความสำคัญด้านการเกษตรและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  เพื่อให้ความเพลิดเพลินและความอภิรมย์แก่ชีวิต
เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ด้านการเกษตร และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรคณะเกษตร
  กำแพงแสน กับผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการเกษตรและผู้สนใจ
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามให้แก่คณะเกษตร กำแพงแสน
 
กลุ่มเป้าหมาย
ศิษย์เก่า
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร
ผู้สนใจทั่วไป
เกษตรกร
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะเกษตร กำแพงแสน และบุคลากรของคณะ จะเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปนอกเหนือจากบุคคลในแวดวง
  การเกษตรเพิ่มมากขึ้น
คณะเกษตร กำแพงแสน มีวารสารของคณะเพื่อการเผยแพร่ด้านสื่อสิ่งพิมพ์
ผลงานทางด้านวิชาการของคณะเกษตร กำแพงแสนจะได้รับการเผยแพร่ ถ่ายทอดไปสู่สังคมอย่างกว้างขวาง
 
ผู้ประสานงาน
คุณวงเดช กงศรี  ผู้จัดการวารสาร
  โทรศัพท์ 0-3435-1406 ต่อ 126, 08-9229-9005 โทรสาร 0-3435-1406 ต่อ 117
ที่อยู่ : คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
E-mail : kasetapirom@gmail.com
 
รูปแบบวารสาร
หน้าปก : กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม พิมพ์ 4 สี 4 หน้า เคลือบ PVC ด้าน และ Spot UV
เนื้อใน : กระดาษอาร์ตด้าน 105 แกรม พิมพ์ 4 สี 60 หน้า์
ขนาด : A4 (21.5 X 28cm) การเข้าเล่มแบบไสกาว
จำนวนพิมพ์ : 2000 เล่ม / ฉบับ
ความถี่ : 3 ฉบับ /ปี (ราย 4 เดือน)
การจัดจำหน่าย : ระบบสมาชิก