วารสารเกษตรอภิรมย์
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 0-3435-2435 ต่อ 126, 129
โทรสาร : 0-3435-1406 ต่อ 117
อีเมล : kasetapirom@gmail.com