Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
สถานที่ : ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
จัดเมื่อวันที่ : 04-09-2558เวลา : 13.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 4 กันยายน 2558 นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140