Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
เสวนาทางวิชาการ "ไขประเด็นคาใจ ห้ามใช้-ให้ใช้ Ractopamine ในการผลิตสุกร"
สถานที่ : ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ
จัดเมื่อวันที่ : 03-12-2555เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตร กำแพงแสน จัดเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "ไขประเด็นคาใจ ห้ามใช้-ให้ใช้ Ractopamine ในการผลิตสุกร" โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ.นิพนธ์ ตันติพิริยะพงศ์ อุปนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากร มีผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมฟังการเสวนาครั้งนี้เป็นจำนวนมาก จัดขึ้น ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140