Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
วันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน
สถานที่ : สระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 12-11-2555เวลา : 07.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมงานวันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 33 ปี ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนโดยได้เข้าร่วมตักบาตรพระสงฆ์ บวงสรวงพระพิรุณ พร้อมกันนั้นได้วางพวงมาลา มล.ชูชาติ กำภู ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและ KU37 ต่อมาในเวลา 9.30 น. อาจารย์ ดร. ศุภชัย อำคา อาจารย์ประจำภาควิชาปฐพีวิทยา ได้เข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิต และนายวีรยุทธ พรหมทองแก้ว เข้ารับรางวัลนิสิตที่มีผลงานดีเด่นภาคต้น ปีการศึกษา 2555 ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140