Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการงานสารบรรณ
สถานที่ : ห้องประชุมอเนกประสงค์(ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 31-07-2555เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการงานสารบรรณ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์(ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการงานสารบรรณ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140