Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เข้าพบนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ที่ได้รับทุนการศึกษา
สถานที่ : ห้องประชุมเสรี สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร
จัดเมื่อวันที่ : 06-03-2555เวลา : 14.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ให้การต้อนรับตัวแทนจากบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ได้แก่ คุณภูวดล น้ำดอกไม้ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม และนางสาวธิดารัตน์ แสงเทียนประไพ เจ้าหน้าที่ชำนาญการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ในการเข้าพบนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 6 คน ที่ได้รับทุนการศึกษาจากทางบริษัท เพื่อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการมอบทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน และสอบถามถึงความเป็นอยู่และผลการเรียนหลังจากที่ได้รับทุน ณ ห้องประชุมเสรี สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140