Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนำเสนอเทคโนโลยีฯ กิจกรรม “งานวิถีไทย วิถีเกษตร : ชิม ชอป แชร์ แลคณะเกษตร”
สถานที่ : ณ บริเวณลานหน้าอาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดเมื่อวันที่ : 31-08-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
สถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอำเภอบางแพ ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนำเสนอเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม “งานวิถีไทย วิถีเกษตร : ชิม ชอป แชร์ แลคณะเกษตร” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณลานหน้าอาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับกลุ่มผู้ผลิตมะม่วง ได้มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการการผลิตและปรับปรุงคุณภาพของมะม่วง ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีเป็นที่ต้องการของตลาด และยังได้รับการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140