Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สัมมนา ระบบการประกันคุณภาพและใบรับรอง (Quality Assurance และ Certification System)
สถานที่ : ณ ห้อง เสรี-สมพร ทรัพยสาร
จัดเมื่อวันที่ : 23-08-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานแผนและวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพและใบรับรอง (Quality Assurance และ Certification System) โดยได้รับเกียรติจาก ดร. รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล และ นางวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง เสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนิสิตมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้า ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตามระบบ Quality Assurance และ Certification System มีผู้ร่วมโครงการจำนวน 30 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140