Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
จัดโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะเกษตร กำแพงแสน สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้นลอย คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 17-01-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 17 มกราคม 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะเกษตร กำแพงแสน สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx” ให้แก่บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน และหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 55 คน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ กล่าวเปิดโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นวิทยากร ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้นลอย คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140