Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ค่ายนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินในรูปแบบ STEM EDUCATION
สถานที่ : ณ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 07-12-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันตกของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดค่ายนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินในรูปแบบ STEM EDUCATION ภายใต้โครงการ “การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน” มีครูและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 28 คน และมีคณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยาทำหน้าที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษาประจำโครงการ ร่วมให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียน 8 คน ณ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140