Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ผู้บริหาร อบต. สิงหนาท เข้าหารือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
สถานที่ : ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร (ห้องประชุม 1) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 11-12-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 11 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าพบ รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน และผู้บริหาร เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ตำบลสิงหนาท ให้เป็นชุมชนผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร (ห้องประชุม 1) คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140