Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 30-09-2563 ]บุคลากรคณะฯ สอบผ่านการวัดความรู้ฯ การเงินและบัญชี และขอบคุณบุคลากรเกษียณอายุราชการ
[ 25-09-2563 ]ร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาคณะฯ และปรับโครงสร้าง
[ 24-09-2563 ]คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะ
[ 23-09-2563 ]ร่วมงาน “กตเวทิตาจิต..นนทรีสีทอง”ประจำปี 2563
[ 23-09-2563 ]บรรยายเรื่อง เสียงของลูกค้าและเข้าใจลูกค้า
[ 22-09-2563 ]รับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบมาตรฐาน ISO ครั้งที่ 1
[ 21-09-2563 ]ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด เข้าประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านบริหาร
[ 21-09-2563 ]อบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ GLOBE Protocol โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
[ 18-09-2563 ]อบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ GLOBE Protocol โรงเรียนหันคาวิทยาคม
[ 18-09-2563 ]เสวนาวิชาการ เรื่อง “บ่มเพาะสัตวบาลไทย สู่วิถีใหม่ที่ยั่งยืน”
[ 17-09-2563 ]จัดงาน “รวมพลังใจ สานรัก และผูกพัน”
[ 17-09-2563 ]อบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ GLOBE Protocol โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมป์
[ 16-09-2563 ]ร่วมงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
[ 16-09-2563 ]บุคลากรคณะ เข้ารับประกาศเกียรติคุณจากการสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 15-09-2563 ]อบรมการผลิตวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์
 
หน้า 6 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140