Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 30-06-2559 ]โครงการอบรม “ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า”
[ 29-06-2559 ]โครงการประชุมบุคลากรงานบริการการศึกษา
[ 29-06-2559 ]การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
[ 27-06-2559 ]สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนยุทธศาสตร์และนำสู่การปฏิบัติ"
[ 27-06-2559 ]ประชุมหารือเพื่อจัดทำหลักสูตร Joint Degree Program ระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับ Nagoya niversity
[ 25-06-2559 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 36"
[ 24-06-2559 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การผลิตไก่เนื้อในระบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
[ 24-06-2559 ]โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตร กำแพงแสน รุ่นที่ 1
[ 22-06-2559 ]พิธีวางพวงมาลา วันหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤดากร บิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่
[ 21-06-2559 ]คณะผู้บริหารเยี่ยมชมสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
[ 21-06-2559 ]การวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
[ 21-06-2559 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 67"
[ 18-06-2559 ]ผู้อบรมจากกลุ่มประเทศแอฟริกาดูงานเกี่ยวกับการผลิตและใช้เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าวอย่างครบวงจร
[ 14-06-2559 ]สอบสัมภาษณ์ Admissionsประจำปีการศึกษา 2559
[ 14-06-2559 ]เทคโนโลยีฟาร์มผักอัจฉริยะฯ รุ่นที่ 3
 
หน้า 57 / 99 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140