Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 24-02-2560 ]อบรมหลักสูตร “มาตรฐานอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ที่เตรียมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4” (GAP ด้านสัตว์)
[ 24-02-2560 ]ผู้เข้าอบรมฯ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง "การสร้างพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน"
[ 23-02-2560 ]ประชุมการจัดการความรู้ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 19-02-2560 ]โครงการอบรม “มาตรฐานอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ที่เตรียมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4” (GMP/HACCP)
[ 17-02-2560 ]คณะผู้บริหารในการประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ดูงาน โคเนื้อ
[ 16-02-2560 ]ครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศึกษาดูงาน ฟาร์มวารานัส ภาควิชาสัตวบาล
[ 15-02-2560 ]ผู้บริหารจาก ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมคณะฯ
[ 14-02-2560 ]โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มก. กพส. (โควตารับตรง) 2560
[ 12-02-2560 ]ภาควิชาสัตวบาล นำโคเนื้อเข้าร่วมประกวด ในงาน “ประกวดโคงานบึงสามพัน ครั้งที่ 11
[ 10-02-2560 ]MOA การผลิตและการพัฒนาทางด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร
[ 10-02-2560 ]ร่วมแนะแนวหลักสูตร ในงานมหกรรมวิชาการ “เปิดบ้านเจียระไนเพชร” ครั้งที่ 2 โรงเรียน บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
[ 09-02-2560 ]จัดพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่ รัชกาลที่ 9
[ 06-02-2560 ]พิธีมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อระบบอุตสาหกรรม จากเครือซันกรุ๊ป
[ 02-02-2560 ]ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในวาระครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนา มก.
[ 27-01-2560 ]สอบสัมภาษณ์โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปี 2560
 
หน้า 55 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140