Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 20-02-2561 ]เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2561
[ 20-02-2561 ]อบรมเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงหลังการฆ่า (Post-mortem) เเละการตรวจซากสุกร (Meat inspection)"
[ 19-02-2561 ]การปรึกษาหารือเรื่องโครงการวิจัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
[ 18-02-2561 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ISO 9001:2015" และ หลักสูตร "ISO 22000:2005"
[ 12-02-2561 ]ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเมจิ ศูนย์อาเซียน
[ 11-02-2561 ]โครงการฝึกอบรมเรื่อง Introduction HACCP and workshop
[ 10-02-2561 ]โครงการฝึกอบรมเรื่อง Introduction GMP and Workshop
[ 10-02-2561 ]ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วางแผนการตลาด/ทักษะธุรกิจเกษตรฯ
[ 08-02-2561 ]โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 06-02-2561 ]นำผลงานไปร่วมจัดแสดง ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561
[ 02-02-2561 ]ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ สถาปนา 75 ปี มก.
[ 01-02-2561 ]ประชุมปรึกษารือ เรื่อง มาตรฐานการส่งออกสมุนไพรกวาวเครือขาว sardi 190 ฯ
[ 30-01-2561 ]ผู้บริหารจาก Nagoya University เข้าเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนิสิต
[ 30-01-2561 ]อาจารย์ นักวิจัย และนิสิต ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ม.ขอนแก่น
[ 29-01-2561 ]คณะผู้บริหาร พบผู้ว่าราชการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และเกษตรจังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมปรึกษาหารือ
 
หน้า 33 / 99 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140