Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิเทศสัมพันธ์  
[ 18-12-2560 ]ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
[ 24-11-2560 ]โครงการ “Student Exchange Program 2017” ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Nagoya University
[ 06-11-2560 ]อาจารย์และนักศึกษาจาก Brawijaya University เข้าศึกษาดูงาน
[ 10-10-2560 ]อาจารย์จาก Tokyo University of Agriculture and Technology เข้าหารือโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต
[ 27-09-2560 ]โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตให้กับอาจารย์และนิสิต จาก University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น
[ 15-09-2560 ]University of tsukuba (UT) ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
[ 07-09-2560 ]ต้อนรับอาจารย์และนิสิต Meiji University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
[ 25-08-2560 ]ต้อนรับอาจารย์และนิสิต Tokyo University ญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
[ 22-08-2560 ]นิสิตแลกเปลี่ยน เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร Okayama University
[ 13-07-2560 ]โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ National Chung Hsing University ไต้หวัน
[ 02-07-2560 ]ยุวชนเกษตรกรต่างชาติ จากค่ายเยาวชน และสัมมนาเครือข่ายเยาวชนเกษตรอาเซียน ประจำปี 2560 ดูงาน
[ 06-06-2560 ]ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนานาชาติจากประเทศในทวีปแอฟริกาดูงาน
[ 25-04-2560 ]คณะผู้บริหารจาก The Sultan Kudarat State University ฟิลิปปินส์ เข้าหารือเรื่องการสร้างความร่วมมือ
[ 21-04-2560 ]คณะผู้บริหารจาก Brawijaya University อินโดนีเซีย เข้าเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
[ 13-03-2560 ]โครงการสัมมนานิสิตแลกเปลี่ยน ครั้งที่ 13
 
หน้า 3 / 5 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140