Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านบริหารจัดการ  
[ 04-06-2562 ]การรับฟังประชาพิจารณ์ฯ และโครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร
[ 22-05-2562 ]ประชุมกรรมการคณะเกษตร กำแพงแสน สัญจร
[ 05-04-2562 ]ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงินบัญชีและพัสดุ
[ 20-03-2562 ]เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 20-03-2562 ]บริษัท เทคโนโลยีสโตร์ จำกัด มอบโรงเรือนเกษตรแบบกว้าง
[ 11-02-2562 ]Photos : DS-SLM
[ 06-02-2562 ]สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าปรึกษาหารือเรื่องการจัดกิจกรรม
[ 05-02-2562 ]ตัวแทนธนาคารออมสินเข้าปรึกษาหารือการดำเนินโครงการภูมิปัญญา ปี 2562
[ 22-01-2562 ]ผู้อำนวยการพืชสวนโลกเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมคณะ
[ 12-12-2561 ]ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนและการขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค
[ 12-12-2561 ]นำผลงานวิจัยร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในพิธี MOU พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม
[ 07-12-2561 ]ประชุมวิชาการสาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
[ 07-12-2561 ]ประชุมวิชาการสาขาส่งเสริมการเกษตร
[ 06-12-2561 ]ประชุมวิชาการสาขาสัตว์และสัตวแพทย์
[ 23-11-2561 ]โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน
 
หน้า 2 / 8 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140