Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
การสรรหาหัวหน้าหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 30-03-2567สิ้นสุดเมื่อ : 07-05-2567 อ่าน 216 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ทั้งนี้บุคลากรภาควิชาสัตวบาลสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อฯ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานของภาควิชาสัตวบาล ต่อแนวทางการบริหารจัดการภาควิชาฯ ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ได้ที่ภาควิชาสัตวบาล
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ข้อบังคับการกำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนหัวหน้าภาควิชา และรองหัวหน้าภาควิชา พ
ใบสมัครเข้ากระบวนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล เรื่องวิธีการสรรหาฯ
แผนงานการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล2567
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล (แก้ไข)
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140