Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา สาขาวิชาสรีรวิทยาการผลิตพืช (632223) รับสมัครถึงวันที่ 29 มี.ค.2567
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 05-01-2567สิ้นสุดเมื่อ : 05-04-2567 อ่าน 193 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๑ (อัตราจัดสรรเลขที่ 632223) สาขาวิชาสรีรวิทยาการผลิตพืช

ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ
ภาระงานสอน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช สรีรวิทยาพืช และภูมิอากาศพืช งานวิจัย และงานบริการวิชาการ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่อการผลิต คุณภาพการผลิต และกระบวนการเมแทบอลิซึมของพืช และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาสรีรวิทยาการผลิตพืช
๒. มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาการผลิตพืชและ/หรือภูมิอากาศพืช รวมทั้งการประเมินลักษณะของพืชโดยใช้เทคโนโลยีภาพถ่าย
๓. ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คำรับรอง
ใบสมัคร
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140