Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ (632232) รับสมัครถึงวันที่ 29 มี.ค.2567
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 05-01-2567สิ้นสุดเมื่อ : 05-04-2567 อ่าน 136 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๑ สาขาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ อัตราจัดสรรเลขที่ ๖๓๒๒๓๒

ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ
๑. ภาระงานสอนในระดับปริญญาตี โท และเอก ในรายวิชาทางด้านโภชนศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ และรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์กระเพราะเดี่ยว รวมทั้งสัตว์เลี้ยง
๓. ปฏิบัติงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทดลอง (ฟาร์มสุกร หรือสัตว์ปีก)
๔. ปฏิบัติงานบริการวิชาการ และฝึกอบรมให้กับเกษตรกรหรือผู้สนใจทางด้านสุกร หรือสัตว์ปีก
๕. ภาระงานอื่น ๆ ที่มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการศึกษาวิจัยทางด้านโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัตว์กระเพาะเดี่ยว
๓. ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คำรับรอง
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140