Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 14-12-2566สิ้นสุดเมื่อ : 14-03-2567 อ่าน 252 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งที่ ๑-๒ สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
(อัตราจัดสรรเลขที่ ๖๖๒๐๗๕ และ ๖๓๒๒๓๑)

ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ
ภาระงานสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ ในสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร และเมคคาทรอนิกส์เกษตร ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร โรงเรือนเพาะปลูกพืชและระบบควบคุม งานพัฒนานิสิตของสาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒. มีประสบการณ์ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลเกษตร เมคคาทรอนิกส์ทางด้านการเกษตร คอมพิวเตอร์เพื่องานทางการเกษตร ระบบควบคุมอัตโนมัติในเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
๓. ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร-ตำแหน่งอาจารย์
คำรับรอง
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140