Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นักวิจัยคณะเกษตร กำแพงแสน รับรางวัลงานวิจัยคุณภาพ
สถานที่ : ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 08-12-2558เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรรางวัลงานวิจัยคุณภาพ และพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 มีนักวิจัยจากคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลจำนวน 5 ท่าน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140