Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สถานที่ : ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 30-11-2558เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ชัชชัย แก้วสนธิ ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา ได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก เพื่อแนะนำหลักสูตรและการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อที่คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140