Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การฝึกอบรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในอาคารคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 16-05-2556เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล  
 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในอาคารคณะเกษตร กำแพงแสน โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนะกูล ทับทิมไทย ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส คุณณัฐพัชร์ แวววีรคุปต์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึก คุณสุรัตน์ มั่งคั่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึก จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม และคุณสุจิตรา พุฒิเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คุณเรณู ขำสุนทร คุณอรัญญา ดีลี้ คุณอรุณรัตน์ ทองหยอย เวชกรฉุกเฉิน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกำแพงแสน ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน และลานอเนกประสงค์คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140