Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะเกษตร กำแพงแสน ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2555
สถานที่ : ห้องประชุมเสรี-สมพร ทรัพยสาร
จัดเมื่อวันที่ : 16-05-2556เวลา : 09.30 น. ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล  
 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ผศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะเกษตร กำแพงแสน ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2555 ให้กับหน่วยงานภายในได้รับทราบข้อมูล ณ ห้องประชุมเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140