Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ภาควิชาโรคพืช จัดโครงการจริยธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา 2555
สถานที่ : ห้องอเนกประสงค์(ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 03-05-2556เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการจริยธรรม นำชีวิต ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินชีวิตของตนเอง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ปลูกจิตสำนึกที่ดีและมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานและการก้าวสู่การเป็นนักโรคพืชที่ดี โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายธรรมศึกษาโดย พระมหา ดร.ไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระงาม(พระอารามหลวง) จ.นครปฐม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างอาจารย์และนิสิต จัดขึ้น ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140