Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำคณะเกษตร กำแพงแสน หัวข้อ “Modern Leadership for new generation”
สถานที่ : ณ ห้อง 202 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 30-03-2567เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้ กิจกรรมฝึกอบรมหัวข้อ “Modern Leadership for new generation” ให้กับกลุ่มผู้นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 35 คน ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 202 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โดยได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์ปรีดา ตันติเวสส (KU40) และ นายสัตวแพทย์โสภณ คงเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้พฤติกรรม การสร้างความสัมพันธ์ การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และเตรียมความพร้อมการทำงานของคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://o365ku-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sunaree_s_live_ku_th/EmPbDuRvnvZMgKMJ_N4WeMsBCzNDJXjExk6hZOwecXeSEA?e=Hafpe7
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140