Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการฝึกอบรม "การจัดการฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง"
สถานที่ : ณ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 15-03-2567เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการฝึกอบรม "การจัดการฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง" ให้กับ ผู้สนใจทั่วไป และเกษตรกร ระหว่างวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2567 โดยมี ผศ.ดร.ภูมพงศ์ บุญแสน เป็นหัวหน้าโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรม 34 คน ผู้เข้ารับอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และมีสามารถในการจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องเนื้อตามหลักวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นแนวทางในการให้ความร่วมมือกันในอนาคต ณ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140