Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 4 ปี มก. (พ.ศ. 2567-2570)
สถานที่ : ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน
จัดเมื่อวันที่ : 21-01-2567เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 19 - 21 มกราคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ หัวหน้างานแผนและวิชาการ ร่วมการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2567-2570) เพื่อเป็นแนวทางเสริมสร้างความก้าวหน้า และสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย ที่เริ่มจากส่วนงาน ทำให้ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

และในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ได้ร่วมลงนาม คำรับรองค่าเป้าหมายโครงการ งบประมาณ และตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ 4 ปี (2567 – 2570) ส่วนงานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 4 ปี (2567 – 2570) คณะเกษตร กำแพงแสน กิจกรรมนี้ช่วยให้ทุกส่วนงานได้ร่วมกันพัฒนาเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในทิศทางเดียวกัน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140