Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ทีมนิสิต ป.ตรี ชั้นปีที่ 4 ได้รับถ้วยรางวัลระดับดีเด่น และเหรียญทอง จากการประกวดผลงานนวัตกรรม
สถานที่ : ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์, กรุงเทพฯ
จัดเมื่อวันที่ : 11-08-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผลงานนวัตกรรมของนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมระดับดีเด่น
ผลงาน Win BUGs: ของเสียสมรรถนะกำลังสองเป็นทั้งสารอาหารเสริมสำหรับพืชและสารกำจัดแมลงศัตรูพืชจากเปลือกไข่และเปลือกสับปะรดเหลือทิ้ง ผลงานนวัตกรรมของทีมนิสิต นายทศพล แซ่ตั้ง, นายธัณยวัฒน์ คลังทอง, นายพีรพงศ์ เข็มเพ็ชร์ (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน) นางสาวพรพิมล สระทองเหยียด (ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน) และ นางสาวทองวรรณพร มหาวีระคุณ (ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ภายใต้การให้คำปรึกษาของ นางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน (ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน) ผศ.วรพจน์ ศตเดชากุล (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน) และ ดร.ดวงทิพย์ กันฐา (ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน) ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมระดับดีเด่น สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model จากการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และ ประกาศนียบัตร จากการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Reseach Expo 2566) "วิจัยไทยก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์, กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
จากผลงาน Win-BUGs ของเสียสมรรถนะกำลังสองเป็นทั้งสารอาหารเสริมสำหรับพืชและสารกำจัดแมลงศัตรูพืชจากเปลือกไข่และเปลือกสับปะรดเหลือทิ้ง ผลิตด้วย Green Technology ที่ไม่มีการสร้างของเสีย (Zero-Waste-Process)
Win-BUGs เป็นนวัตกรรมสารกำจัดแมลงสำหรับเกษตรอินทรีย์ ผลิตจากเปลือกไข่และเปลือกสับปะรดเหลือทิ้ง ผลิตด้วย Green Technology ที่ไม่มีการสร้างของเสีย (Zero-Waste-Process) Win-BUGs มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัดเพลี้ยที่มากัดกินทำลายพืชผล โดยเฉพาะผักกินใบ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล พร้อมเสริมธาตุอาหารแคลเซียมและซัลเฟอร์ในรูปของ Bio-Sulfur ให้กับพืช Win-BUGs ผลิตจากวัสดุชีวภาพ 100% ไม่มีสารเคมี ไม่ทิ้งสารปนเปื้อนในดินและน้ำ ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสำหรับทุกคนในบ้านและสัตว์เลี้ยง
Win-BUGs เป็นผลงานนวัตกรรมส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ได้รับการอุดหนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG โดยการนำของเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตรมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น (Upcycle) ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างของเสียเพิ่มเติม สารอินทรีย์ทุกอย่างที่นำมาผลิตจะถูกแปรรูปเป็นสารออกฤทธิ์ที่ปลอดภัยด้วย Green Technology เพื่อนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง (Circularity) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140