Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมโครงการศึกษา เรื่อง มาตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค เกี่ยวกับสินค้าเกษตรปลอดภัยฯ
สถานที่ : ณ ห้องประชุม เสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน และในรูปแบบออนไลน์
จัดเมื่อวันที่ : 10-08-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ประชุม “โครงการศึกษา เรื่อง มาตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค เกี่ยวกับสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ (เรื่องร้องเรียนเชิงระบบที่ รบ.5/2562)" ร่วมกับ นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมในการประชุมด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม เสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน และในรูปแบบออนไลน์ ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตพืชผัก ผลไม้ และข้าว ตามแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาที่ครอบคลุม ตลอดจนแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้สินค้าทางการเกษตร (เฉพาะพืชผัก ผลไม้ และข้าว) ที่มีความปลอดภัยสำหรับการบริโภคอย่างรอบด้าน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140