Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ฝึกปฏิบัติเรื่อง "การปลูกผักสลัด" (โรงเรียนเกษตรอภิรมย์ รุ่นที่ 2)
สถานที่ : ณ โรงเรียนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 09-09-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันศุกรที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 15.00-16.00 น. โรงเรียนเกษตรอภิรมย์ รุ่นที่ 2 โดยคณะเกษตร กำแพงแสน ฝึกปฏิบัติเรื่อง "การปลูกผักสลัด" หลังจากได้เพาะเมล็ดผักสลัดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วันนี้ผู้ร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่อง "ขั้นตอนการผสมวัสดุปลูก ในอัตราส่วนที่เหมาะสม" และรู้จัก "คุณสมบัติของวัสดุที่สามารถนำมาใช้ในการปลูกพืช" ณ โรงเรียนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140