Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ "น้ำตาลอ้อย" (U2T for BCG)
สถานที่ : ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 07-09-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ในนามประธานคลัสเตอร์ 18 เยี่ยมชมการดำเนินการอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ "น้ำตาลอ้อย" ให้กับประชาชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Cluster 18 ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน รับผิดชอบโครงการ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ เป็นประธานโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140