Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
มอบกล้าข้าวและร่วมปลูกข้าว ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ จ.นครปฐม
สถานที่ : ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
จัดเมื่อวันที่ : 06-09-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สืบสายพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิต มอบกล้าข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ ให้แก่หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครปฐม โดย ม.ร.ว จิยากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการและผู้บริหารหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และ นายมนตรี ปทัฏฐานมนตรี ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นผู้รับมอบ และร่วมกิจกรรมปลูกข้าวด้วยวิธีการโยนกล้า โดยนายสุมน ห้อยมาลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ให้ข้อมูลพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ พร้อมสาธิตการโยนกล้า ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นบุคลากรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เกษตรจังหวัดนครปฐม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เกษตรอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เทศบาลเมืองนครปฐม กรมการสัตว์ทหารบก และ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140