Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรม “ความรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดี การผลิตรังไหมอีรี่ ตามมาตรฐาน KU Standard"
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 31-08-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการฝึกอบรม “ความรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดี การผลิตรังไหมอีรี่ ตามมาตรฐาน KU Standard” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ ที่ปรึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ ประธานกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมภาคบรรยาย และ นางสาวศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง เป็นวิทยากรภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการตรวจประเมินให้กับเกษตรกรผู้สนใจขอรับการรับรองมาตรฐาน KU Standard หมายเลข 001/2564 ข้อบังคับสำหรับกระบวนการผลิตรังไหมอีรี่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวต้อนรับ ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140