Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
งานมหกรรมเทคโนโลยีโดรนเกษตร 2022
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 27-08-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมมือกับ บริษัท MJG โดรนการเกษตร และบริษัท เคมีเกษตร จัดงาน “มหกรรมเทคโนโลยีโดรนเกษตร 2022” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ ในการใช้โดรนเพื่อการเกษตร ควบคู่ไปกับการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความรู้ในการบินโดรนเกษตร สำหรับนักบินโดรนเพื่อรับจ้างให้แก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไป นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา โดยงานนี้ได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ภายในงาน มีการบรรยายทางวิชาการ โดย อาจารย์สุเทพ สหายา อดีตผู้อำนวยการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร และ รศ.ดร.ทศพล พรพรหม อาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน รวมทั้งวิทยากรบริษัทเอกชนมาบรรยายการใช้ application และประกันภัยโดรน

สำหรับภาคสนามมีการสาธิตการบินโดรนทางการเกษตร รุ่นต่างๆ อีกทั้งยังมีบริษัทเคมีเกษตรร่วมออกร้านแนะนำผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรสำหรับโดรนเพื่อการเกษตร มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 300 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140