Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นิสิตคณะฯสร้างชื่อเสียงเข้ารับมอบเกียรติบัตรจากรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องประชุม อาคารบี คณะสัตวแพทยศาสตร์
จัดเมื่อวันที่ : 24-04-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 24 เมษายน 2562 ตัวแทนนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 8 คน เข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน โดย รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน และ ผศ.ดร. ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนานิสิต ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม อาคารบี คณะสัตวแพทยศาสตร์ เนื่องจากได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการแข่งขันทักษะทางการเกษตร จากงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นส่วนทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140