Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีจาก Okayama University เข้าศึกษาดูงาน
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแส
จัดเมื่อวันที่ : 14-08-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับนิสิตระดับปริญญาตรีจาก Okayama University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 15 คน ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม และสังคม วัฒนธรรมของประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยเข้าศึกษาดูงานยังคณะเกษตร กำแพงแสน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140