Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 10-08-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-15.30 น. งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ อาจารย์ ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน จากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกล่าวแนะแนวการเรียนการสอนและการวิจัย ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน และเข้าการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140