Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 04-08-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 4 สิงหาคม 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน ให้กับนิสิตใหม่ KU78 เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการการศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ทุนการศึกษา ช่องทางในการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการศึกษา ตลอดจนการเตรียมตัวในการใช้ชีวิตที่เหมาะสม โดย รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีการแนะนำผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี แนะนำแผนการศึกษา และแนะนำแนวทางการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ โดย ทีมผู้บริหารฝ่ายบริการการศึกษา และฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เกษตรรำพัน” โดย ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140