Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการรู้เล่น รู้เรียน รู้คิด สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 03-08-2561เวลา : 08.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “รู้เล่น รู้เรียน รู้คิด สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน” โดย รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยการใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพื่อทำความรู้จักผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ทำให้เข้าใจผู้เรียนได้มากขึ้น เพื่อสร้างความผูกพันของนิสิตและแรงจูงใจให้นิสิตเกิดความตั้งใจในการพากเพียรศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และรวบรวมข้อมูลนิสิตนำมาใช้ในการพัฒนาและสนับสนุนนิสิตในด้านการศึกษา มีนิสิตชั้นปีที่ 1 คระเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมจำนวน 382 คน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140